Artrose Zorggroep
voor Hillegersberg, Overschie en Schiebroek
Inleiding
Artrosegids Inleiding

 

Inleiding     

Voor u ligt de gids voor mensen met een bewegingsbeperking.

Deze gids is in het bijzonder voor mensen met artrose. Artrose is een van de vele vormen van reuma. Reuma is een verzamelterm voor een groot aantal acute en chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat. Artrose is een aandoening waarbij het kraakbeen wordt afgebroken. De kwaliteit van het kraakbeen gaat geleidelijk achteruit.

Het aantal mensen met een reumatische aandoening neemt in Nederland elk jaar met 140.000 toe. De zorg voor deze mensen is complex. Daarbij komt dat de zorg door veel verschillende zorgverleners wordt geleverd. Een goede afstemming van werkzaamheden is daarom essentieel om continuiteit, kwaliteit en adequate inzet in het belang van de patiënt te waarborgen. Het reumanetwerk is een samenwerkings­verband in de regio. Het doel is door bundeling van krachten de continuïteit van de therapie te waarborgen, een optimale behandeling en zorg op maat te garanderen. 

Voor mensen met artrose en hun naasten bestaat er een bijzonder uitgebreid informatie- en zorgaanbod. Het valt soms niet mee om daarin de weg te vinden. Daarom hebben zorgaanbieders in de regio de handen ineen geslagen om een overzicht te maken van alle voorzieningen. Het resultaat: de Artrosegids. De gids is bedoeld voor zowel mensen die in het persoonlijk leven met artrose te maken heb­ben als voor hen die daar beroepshalve bij zijn betrokken.

Met deze gids krijgt u een helder beeld van de mogelijkheden van zorg.

Leeswijzer 

Allereerst kunt u in het kort lezen wat artrose inhoudt en met welke zorgverleners een patiënt met artrose in aanraking kan komen.

Vervolgens wordt in per probleemveld beschreven welke problemen zich voor kunnen doen en welke zorgverlener hierbij kan helpen. Het geeft per probleemveld een overzicht van de zorgverleners die ingezet kunnen worden voor diagnostiek, behandeling of bege­leiding.

In het Hoofdstuk aanbod van zorg worden de behandelaars en instellingen genoemd waarmee u in aanraking komt of kan komen. In het laatste hoofdstuk vindt u de adressen van de genoemde instanties en zorgverleners.

1. Inleiding
2. Het ziektebeeld en de behandeling
3. De betrokken zorgverleners
4. Naar welke zorgverlener, bij welke klachten?
5. De probleemveldenCOLOFOON

 

De Artrosegids is een uitgave van het Transmuraal Netwerk Midden-Holland. Het Transmuraal Netwerk Midden-Holland werkt aan inhoudelijke regionale afstemming binnen de zorg in het belang van de patiënt/cliënt. Deze gids is samengesteld door een team van zorgverleners die met hun organisaties nauw samenwerken in de zorg voor de patiënt met Artrose in de regio Midden-Holland.

 

De gezamenlijke zorgverleners van Midden-Holland realiseren in een regio­naal netwerkverband één geïntegreerd zorgprogramma voor de behandeling en begeleiding van mensen met bewegingsbeperkingen. De zorg wordt in groepsverband op wijkniveau aangeboden. Zodanig dat een patiënt zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven en zo weinig mogelijk hinder heeft van de aandoening. Te beginnen voor patiënten met artrose en reuma in het RAP-plus project, wat voor reumatoïde artritis, artrose en parkinson staat.Naar analogie van van Het RAPplus zijn zorgverleners in de Rotterdamse deelgemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek bezig om in een regio­naal netwerkverband één geïntegreerd zorgprogramma voor de behandeling en begeleiding van mensen met Artrose op te richten. Voor deze website is gebruik gemaakt van de Artrosegids van het Transmuraal Netwerk Midden-Holland.